Salle Bissen (Ecole)

1 Rte de Roost
L-7791
Bissen

D’Formatioun fannt am Keller vun der Schoul statt. W.e.g. d’Trap op dem Schoulhaff notzen.